Έργα του Τμήματος Κτηνιατρικής από το 2015 έως σήμερα (Πηγή: ΕΛΚΕ Π.Θ.)

 

 

Έτος *

Σύνολο Συνέδρια/Ημερίδες Ερευνητικά Προγράμματα (Βασική/Εφαρμοσμένη/Βιομηχανική Έρευνα)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

(Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση)

Αριθμός Προϋπολογισμός Αριθμός Προϋπολογισμός Αριθμός Προϋπολογισμός Αριθμός Προϋπολογισμός
2015 30

 

2.022.067,75

 

1 3.970 20

 

1.981.602,76

 

1

 

19.488,72

 

2016 12

 

127.827,58

 

7

 

107.043,53

 

1

 

11.396,30

 

2017 16

 

335.878,36

 

1 2.983,40 12

 

278.673,31

 

2018 8

 

54.743,52

 

3

 

32.736,26

 

2019 15 170.056,10 3 1.986,00 8

 

109.753,25

 

2020 (ενεργά) 59 5.065.855,45 6 322.896,58 35

 

3.557.514,48

 

2

 

449.544,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 140 7.776.428,76 11 331.835,98 85

 

6.067.323,59

 

 

 

480.429,02

 

elGreek