ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Βάσει των συνδυασμένων διατάξεων του άρθ. 10 του Ν.4009/2011 και του άρθ. 4του Ν.4076/2012, η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος

β) έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και

γ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν

μεταπτυχιακό φοιτητή).

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι τα ακόλουθα:

1.   Αθανασίου Λαμπρινή

Καθηγητής/λέκτορας

2.   Αθανασοπούλου Φωτεινή

Καθηγητής/λέκτορας

3.   Αμοιρίδης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

4.   Βαλάση Ειρήνη

Καθηγητής/λέκτορας

5.   Γαλάτος Απόστολος 

Καθηγητής/λέκτορας

6.   Γκόβαρης Αλέξανδρος

Καθηγητής/λέκτορας

7.   Γκουλέτσου Παγώνα

Καθηγητής/λέκτορας

8.   Θεοδοσιάδου Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

9.   Κοντοπίδης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

10. Κουτουλής Κωνσταντίνος

Καθηγητής/λέκτορας

11. Κωστούλας Πολυχρόνης

Καθηγητής/λέκτορας

12. Λεοντίδης Λεωνίδας

Καθηγητής/λέκτορας

13. Λευκαδίτης Μενέλαος

Καθηγητής/λέκτορας

14. Μανωλάκου Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

15. Μαυρογιάννη Βασιλική

Καθηγητής/λέκτορας

16. Μπιλλίνης Χαράλαμπος

Καθηγητής/λέκτορας

17. Πανταζής Παναγιώτης

Καθηγητής/λέκτορας

18. Παπατσίρος Βασίλειος

Καθηγητής/λέκτορας

19. Παππάς Ιωάννης

Καθηγητής/λέκτορας

20. Πεξαρά Ανδρεάνα

Καθηγητής/λέκτορας

21. Πούρλης Άρης

Καθηγητής/λέκτορας

22. Ρόδη – Μπουριέλ Αγγελική

Καθηγητής/λέκτορας

23. Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής/λέκτορας

24. Σιδέρη Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

25. Σολωμάκος Νικόλαος

Καθηγητής/λέκτορας

26. Τόντης Δημήτριος

Καθηγητής/λέκτορας

27. Τσιώλη Βασιλική

Καθηγητής/λέκτορας

28. Φθενάκης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

29. Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

30. Χατζής Θεόδωρος

Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

31. Γιαννακόπουλος Αλέξιος

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

32. Προπτυχιακός Φοιτητής

Δεν έχει οριστεί ακόμα

33. Μεταπτυχιακός φοιτητής

Δεν έχει οριστεί ακόμα

 Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η Γ.Σ.Ε.Σ. με αρμοδιότητες επί των μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα μέλη της ΓΣΕΣ του Τμήματος είναι τα ακόλουθα:

1.   Αθανασίου Λαμπρινή

Καθηγητής/λέκτορας

2.   Αθανασοπούλου Φωτεινή

Καθηγητής/λέκτορας

3.   Αμοιρίδης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

4.   Βαλάση Ειρήνη

Καθηγητής/λέκτορας

5.   Γαλάτος Απόστολος 

Καθηγητής/λέκτορας

6.   Γκόβαρης Αλέξανδρος

Καθηγητής/λέκτορας

7.   Γκουλέτσου Παγώνα

Καθηγητής/λέκτορας

8.   Θεοδοσιάδου Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

9.   Κοντοπίδης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

10. Κουτουλής Κωνσταντίνος

Καθηγητής/λέκτορας

11. Κωστούλας Πολυχρόνης

Καθηγητής/λέκτορας

12. Λεοντίδης Λεωνίδας

Καθηγητής/λέκτορας

13. Λευκαδίτης Μενέλαος

Καθηγητής/λέκτορας

14. Μανωλάκου Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

15. Μαυρογιάννη Βασιλική

Καθηγητής/λέκτορας

16. Μπιλλίνης Χαράλαμπος

Καθηγητής/λέκτορας

17. Πανταζής Παναγιώτης

Καθηγητής/λέκτορας

18. Παπατσίρος Βασίλειος

Καθηγητής/λέκτορας

19. Παππάς Ιωάννης

Καθηγητής/λέκτορας

20. Πεξαρά Ανδρεάνα

Καθηγητής/λέκτορας

21. Πούρλης Άρης

Καθηγητής/λέκτορας

22. Ρόδη – Μπουριέλ Αγγελική

Καθηγητής/λέκτορας

23. Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής/λέκτορας

24. Σιδέρη Αικατερίνη

Καθηγητής/λέκτορας

25. Σολωμάκος Νικόλαος

Καθηγητής/λέκτορας

26. Τόντης Δημήτριος

Καθηγητής/λέκτορας

27. Τσιώλη Βασιλική

Καθηγητής/λέκτορας

28. Φθενάκης Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

29. Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής/λέκτορας

30. Μεταπτυχιακός φοιτητής

Δεν έχει οριστεί ακόμα

31. Μεταπτυχιακός φοιτητής

Δεν έχει οριστεί ακόμα