Διδακτορικό Δίπλωμα


  Το Τμήμα παρέχει Διδακτορικό Δίπλωμα μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον έξι διδακτικών εξαμήνων με την προϋπόθεση κατοχής Μ.Δ.Ε.. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008, παρ. 1β το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (προ-διδακτορικός κύκλος).  Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

  Σκοποί του προγράμματος σπουδών για Διδακτορικό Δίπλωμα είναι η εκπαίδευση του υποψήφιου διδάκτορα στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη συλλογή στοιχείων στο πεδίο, την πραγματοποίηση πειραματισμών και τέλος, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και την ανακοίνωση και δημοσίευση των ερευνητικών ευρημάτων.

  Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, με βάση το βιογραφικό, την επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές τους και την άρτια γνώση μίας ξένης γλώσσας. Σε κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται μία τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και ένα επιβλέπον μέλος ΔΕΠ για την καθοδήγησή του στη διάρκεια των σπουδών του. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής, η οποία πρέπει να προάγει την επιστήμη, γίνεται με προφορικές εξετάσεις από επταμελή εξεταστική επιτροπή. Όλες οι λεπτομέρειες της φοίτησης για Διδακτορικό Δίπλωμα καθορίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον κανονισμό υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Κτηνιατρικής.

  Τα γνωστικά αντικείμενα και τα ειδικότερα θέματα, που μελετώνται στις διδακτορικές διατριβές, καλύπτουν όλο τα φάσμα των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.


  Αλφαβητικός κατάλογος των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος και του αντικειμένου της έρευνάς τους είναι διαθέσιμος εδώ.

  Αλφαβητικός κατάλογος των αναγορευθέντων Διδακτόρων του Τμήματος και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής τους είναι διαθέσιμος εδώ.
   

Δικαιολογητικά εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Ανακοίνωση
Αίτηση