Επιτροπή Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς


Πρόεδρος
Απόστολος Δ. Γαλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Τακτικά μέλη
Λαμπρινή Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αικατερίνη Μανωλάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια


Αναπληρωματικά Μέλη
Φωτεινή Αθανασοπούλου, Καθηγήτρια
Γεώργιος Αμοιρίδης, Καθηγητής
Ιωάννης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής


Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΕΧΖΩ

Αίτηση έγκρισης πρωτοκόλλου
Αίτηση ανανέωσης έγκρισης πρωτοκόλλου
Ερευνητικό πρωτόκολλο