ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάση την επίδοσή τους κάθε χρόνο, καθώς και οι επιτυχόντες στις διάφορες ειδικές κατηγορίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, εισακτέοι  στο Τμήμα Κτηνιατρικής μπορούν να εγγραφούν πτυχιούχοι Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο στο Τμήμα.

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών γίνεται συνήθως το δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους μετά από σχετική Απ.ΥΠΕΠΘ.

Για τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κτηνιατρικής δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές στο Τμήμα Κτηνιατρικής διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη (δέκα εξάμηνα).  Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης έχει οριστεί από το Ν.4009/2011 στα ν+2 έτη (7 έτη).

Μετά την επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα, χορηγείται το πτυχίο της Κτηνιατρικής, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους, διαρθρώνεται δε σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών και εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου.

Τα μαθήματα διακόπτονται για τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα και για το καλοκαίρι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διδακτικών και εξεταστικών περιόδων, επίσημες αργίες είναι οι παρακάτω ημερομηνίες: η 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή), 17η Νοεμβρίου (επέτειος εξέγερσης Πολυτεχνείου), η 4η Δεκεμβρίου (εορτή Αγίου Σεραφείμ, πολιούχου της Καρδίτσας), η 30ή Ιανουαρίου (εορτή Τριών Ιεραρχών), η Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), η 25η Μαρτίου (εθνική εορτή), η 1η Μαΐου (εργατική εορτή) και η εορτή του Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή).

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιο μάθημα, είναι μικρότερος των 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για τις εργάσιμες ημέρες του εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών είναι συνεχής, γίνεται δε με βάση την επίδοσή τους στις εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις και στις φοιτητικές εργασίες, τελικά δε με βάση την επίδοσή τους στις εξετάσεις. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, πρακτική ή συνδυασμός όλων των παραπάνω κατά την κρίση του/των διδάσκοντος/διδασκόντων κάθε μαθήματος.

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου: Ιανουάριο-Φεβρουάριο για τα μαθήματα που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο και Ιούνιο για τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα το Σεπτέμβριο για όλα τα μαθήματα.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα. Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας, όταν ο βαθμός που πέτυχε στην εξέταση είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με πέντε (5), σε κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα να παραλάβει δωρεάν ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα ανά μάθημα, κάνοντας επιλογή από κατάλογο, τουλάχιστον δύο προτεινομένων συγγραμμάτων, τα οποία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διδασκαλία του μαθήματος. Επιπλέον, σε κάθε μάθημα μπορεί να οριστούν βιβλία αναφοράς για περαιτέρω μελέτη, από τα υπάρχοντα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Τέλος, στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών υπάρχει πληθώρα επιλογών από διδακτικά βοηθήματα, όπως σημειώσεις, διαλέξεις σε ηλεκτρονική μορφή (e-class) κ.λπ..