ΠΡAKTIKH ΑΣΚΗΣΗ


  Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος με τις συνθήκες που επικρατούν στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Η δίμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.

  Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί: (α) σε κτηνιατρεία που παρακολουθούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγικών ζώων, (β) σε κτηνιατρεία ή μονάδες περίθαλψης ζώων συντροφιάς, (γ) σε δημόσια αγροτικά κτηνιατρεία ή διευθύνσεις κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, (δ) σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών, (ε) σε κτηνιατρικά εργαστήρια και (στ) σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγικών ζώων.
Η πρακτική άσκηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής έχει διάρκεια δύο (2 ) μηνών, και πραγματοποιείται μετά το τέλος  του 3ου έτους φοίτησης (1 μήνας) και μετά το τέλος του 4ου έτους φοίτησης (1 μήνας), κατά τους θερινούς μήνες. Κατά τη διάρκειά της, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζομένους του συνεργαζόμενου φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση.
Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια υποβάλλει στο Τμήμα Κτηνιατρικής τη βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης (χορηγείται από το φορέα όπου θα έχει πραγματοποιηθεί η άσκηση), το φύλλο αξιολόγησής του/της κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από το επιβλέπον στέλεχος του φορέα) και την έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης (συντάσσεται από το/τη φοιτητή/φοιτήτρια).
Η Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση του ΥΠΑΙΔ (ΕΣΠΑ 2007-2013).

  Περισσότερα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://pa.uth.gr
 
  Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι ο κ. Ιωάννης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής (τηλ. 2441066079, ipappas@vet.uth.gr).

Πίνακας Συμμετεχόντων 2014-15 με επόπτες