ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής αποσκοπεί στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης, με βάση ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα παρέχει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες τη δυνατότητα:

• Να κατανοήσουν τις αρχές της βιολογίας, καθώς και τη δομή και τη λειτουργία των ζωικών οργανισμών,

• Να διακρίνουν το παθολογικό από το φυσιολογικό και να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς των ασθενειών,

• Να διαχειρίζονται τη ζωική παραγωγή, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παραγωγή, η διατήρηση της υγείας και ευζωίας των ζώων και η προστασία της δημόσιας υγείας,

• Να προλαμβάνουν τις ασθένειες και να προστατεύουν τα ζώα,

• Να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν τις συνήθεις και πιο σημαντικές ασθένειες των ζώων, αφού λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων,

• Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ιδιοκτήτες των ζώων, έτσι ώστε να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες και να τους καθοδηγούν στην επίλυση του προβλήματος,

• Αντιλαμβάνονται δύσκολα περιστατικά, τα οποία να παραπέμπουν σε ειδικευμένους κτηνιάτρους ή σε κτηνιατρικές κλινικές,

• Κατανοούν την αναγκαιότητα για συνεχή επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη και ενημέρωση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Τμήμα Κτηνιατρικής γίνεται από (α) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και (β) επιστήμονες (στη μεγάλη πλειονότητα κατόχους διδακτορικού διπλώματος) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 

Διαλέξεις

Στις διαλέξεις (θεωρητική διδασκαλία) παρουσιάζονται και αναλύονται τα πιο σημαντικά κεφάλαια κάθε μαθήματος. Αυτές πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες διδασκαλίες του Τμήματος, με τη βοήθεια εποπτικού υλικού. Περιστασιακά, πραγματοποιούνται διαλέξεις και από Έλληνες ή αλλοδαπούς προσκεκλημένους ομιλητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

 

Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις

Οι εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται δε σε ομάδες φοιτητών/φοιτητριών στα εργαστήρια του Τμήματος. Στόχοι των ασκήσεων είναι ο εθισμός σε τεχνικές προσέγγισης, η προαγωγή δεξιοτήτων και η πρακτική παρακολούθηση φαινομένων που περιγράφονται στις διαλέξεις.

Κλινικές ασκήσεις

Οι κλινικές ασκήσεις αποτελούν το κύριο τμήμα της εκπαίδευσης στο 4ο και στο 5ο έτος σπουδών, πραγματοποιούνται δε σε ομάδες φοιτητών/φοιτητριών στις κλινικές και στα εργαστήρια του Τμήματος, καθώς και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε σφαγεία. Στόχοι των κλινικών ασκήσεων είναι η τελειοποίηση των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών και η σπουδή της κτηνιατρικής επιστήμης σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όσον αφορά στα παραγωγικά ζώα, παρέχονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες συνοδεύουν τα μέλη του προσωπικού και συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών σε βοοειδή, πρόβατα, γίδια, χοίρους, κουνέλια και πτηνά, καθώς και σε τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις διαχείρισης σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στην εκπαίδευση στα σφαγεία, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε βιομηχανικά σφαγεία, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται στον κρεοσκοπικό έλεγχο σφαγίων βοοειδών, προβάτων, γιδιών, χοίρων, πτηνών, κουνελιών και θηραμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά στα ζώα συντροφιάς, παρέχονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε ασθενή ζώα, τα οποία παραπέμπονται από κτηνιάτρους ή προσκομίζονται από τους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν κλινικά περιστατικά σε σκύλους, γάτες, άλλα μικρά ζώα συντροφιάς, κατοικίδια πτηνά και εξωτικά ζώα και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες επεμβάσεις.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των εμπειριών των φοιτητών/φοιτητριών, στον πολλαπλασιασμό των οπτικών ερεθισμάτων, στη στενότερη επαφή τους με την καθημερινή άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και στη διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντά τους. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε ερευνητικά ή διαγνωστικά ιδρύματα, σε βιομηχανίες κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων και σε εκτροφές παραγωγικών ζώων.
 

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2015 - 2016

Παράρτημα