Διοίκηση

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι η Συνέλευση. Στη Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 είναι ο καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης.

Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 είναι ο καθηγητής Α.∆. Γαλάτος.

Γραμματέας του Τμήματος είναι η κ. Μ. Μπουντόλου.

 

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές και έχουν οριστεί οι παρακάτω υπεύθυνοι με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων

Συντονίστρια:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Γ. Γκουλέτσου

Μέλη:
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Θεοδοσιάδου
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Σιδέρη

Επιτροπή εκπαίδευσης

Συντονιστής:
Αναπληρωτής καθηγητής Ά. Πούρλης

Μέλη:
Επίκουρη καθηγήτρια Ε. Βαλάση
Επίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας
Επίκουρος καθηγητής Β. Παπατσίρος
Καθηγητής Ε. Σαριδομιχελάκης
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Σιδέρη
Επίκουρος καθηγητής Ν. Σολωμάκος

Υπεύθυνοι κλινικής λειτουργίας και εκπαίδευσης

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Β. Τσιώλη (ζώα συντροφιάς)
Επίκουρος καθηγητής Β. Παπατσίρος (παραγωγικά ζώα)

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση φοιτητών

Αναπληρωτής καθηγητής Ι. Παππάς

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus

Επίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας

Επιτροπή διδακτορικών σπουδών

Συντονίστρια:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ. Αθανασίου

Μέλη:
Επίκουρη καθηγήτρια Ε. Βαλάση
Επίκουρος καθηγητής Π. Πανταζής
Επίκουρος καθηγητής Ν. Σολωμάκος

Γενική εποπτεία κτιρίων και υποδομών

Γενικός επόπτης:
Καθηγητής Γ. Κοντοπίδης

Αναπληρωτής:
Επίκουρος καθηγητής Π. Ξενούλης

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Επίκουρος καθηγητής Γ. Βαλιάκος

Επιτροπή δεοντολογίας χρήσης ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΕΧΖΩ

Τα σχετικά με τη λειτουργία της ΕΔΕΧΖΩ έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Συντονιστής:
Καθηγητής Α. Γαλάτος

Τακτικά μέλη:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ. Αθανασίου
Επίκουρος καθηγητής Π. Πανταζής

Αναπληρωματικά μέλη:
Καθηγητής Γ.Σ. Αμοιρίδης
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Θεοδοσιάδου
Επίκουρος καθηγητής Κ. Κουτουλής

Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας

Συντονίστρια:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ. Αθανασίου

Μέλη:
Επίκουρη καθηγήτρια Ε. Βαλάση
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Θεοδοσιάδου
Επίκουρος καθηγητής Π. Κωστούλας
Επίκουρος καθηγητής Β. Παπατσίρος
Επίκουρη καθηγήτρια Α. Πεξαρά
Επίκουρος καθηγητής Ν. Σολωμάκος

 

Διατελέσαντες προεδρεύοντες/πρόεδροι του Τμήματος

Πριν από την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 1994-Ιαν. 1999                Καθηγητής Α. Καραμανλίδης (Τμ. Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Φεβ. 1999-Ιούν. 2000              Επίκουρος καθηγητής Α.Δ. Γαλάτος

Ιούλ. 2000-Σεπ. 2004               Καθηγητής Ι. Τσιτσιπής (Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Παν. Θεσσαλίας)

Οκτ. 2004-Αύγ. 2006               Καθηγητής Π.Α. Μολυβδάς (Τμ. Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας)

 

Μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος

Σεπ. 2006-Αύγ. 2008               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Αύγ. 2008-Σεπ. 2010               Καθηγήτρια Φ. Αθανασοπούλου

Σεπ. 2010-Δεκ. 2012               Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Ιαν. 2013-Αύγ. 2014                Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης

Σεπ. 2014-Αύγ. 2016               Καθηγητής Α. Γκόβαρης

Σεπ. 2016-Αύγ. 2018               Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης

Αύγ. 2018-Σήμερα                   Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης