Έργα του Τμήματος Κτηνιατρικής από το 2015 έως σήμερα (Πηγή: Πλατφόρμα ΜΟΔΙΠ, ΕΛΚΕ Π.Θ.)

  Αριθμός Συνολικός Προϋπολογισμός
Ερευνητικά προγράμματα Ευρωπαϊκά ή από Ευρωπαϊκά Ταμεία 38 3.911.275,15
Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς 6 185.695,17
Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς 41 1.970.351,27
Σύνολο Χρηματοδοτούμενων έργων 85 6.067.323,59

 

Έτος Ερευνητικά Προγράμματα (Βασική/Εφαρμοσμένη/Βιομηχανική Έρευνα) Ευρωπαϊκά ή από Ευρωπαϊκά Ταμεία Προγράμματα
Αριθμός Ενεργών Μέσος Προϋπολογισμός Αριθμός Ενεργών Μέσος Προϋπολογισμός
2015-2016 51

 

768.612,31

 

19

 

561.195,31

 

2016-2017 35

 

183.836,66

 

6

 

16.300,26

 

2017-2018 31

 

216.778,73

 

10 89.770,70
2018-2019 30

 

505.059,24

 

11 378.574,60
2019-2020 40

 

1.071.566,76

 

16 619.584,23
2020-2021 30

 

1.498.627,00

 

15

 

932.035,11