Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013”, στοχεύει στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως:

  • η ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους τελειοφοίτους/αποφοίτους του Ιδρύματος και
  • η επιτυχής σύνδεση τελειοφοίτων/αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, προγραμμάτων σπουδών, σταδιοδρομίας κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης θα παρέχει σε φοιτητές, αποφοίτους και στα λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη δυνατότητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης μιας σειρά από θέματα που τους απασχολούν όπως:

  • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  • Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τεχνικές συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας, κ.λ.π.)
  • Ερευνητικά Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
  • Δραστηριότητες Επιχειρήσεων & Οργανισμών
  • Προγράμματα Κατάρτισης & Εκπαίδευσης

Παράλληλα το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία πάντα με τη κεντρική δομή της ΔΑΣΤΑ, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση ειδικά στοχευμένων εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, προκειμένου να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία ενός διαύλου «μετάβασης» του αποφοίτου του Ιδρύματος από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική κοινότητα.

Για να εισέλθετε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, πατήστε εδώ.