Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι διαθέσιμη εδώ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, έχει καταρτιστεί με βασική επιδίωξη να παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ  του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι διαθέσιμα εδώ.