Οδηγός Σπουδών 2023-2024

Κατεβάστε  τον οδηγό σπουδών του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)

 

Το European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στον φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τί αναμένεται να ξέρει ο διδασκόμενος, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μάθησης. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ατομική μελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στον φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται από ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών και την επιτυχή αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να συσσωρεύονται µε σκοπό την απόκτηση τίτλων σπουδών, όπως αποφασίζει το Ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο.

Οι πιστωτικές μονάδες που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο πρόγραμμα, που προσφέρει το φιλοξενούμενο Ίδρυμα. Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει μόνον εάν το Ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες και τα συνδεόμενα µε αυτές μαθησιακά αποτελέσματα. Τα Ιδρύματα-εταίροι πρέπει να συμφωνούν εκ των προτέρων για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό ECTS.

Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων ακολουθεί το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με μία αρχιτεκτονική δομή οκτώ επιπέδων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

Προπτυχιακές σπουδές
  • Τα Περιγράμματα των Μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είναι διαθέσιμα εδώ.

 

 

 

 

  • Διακοπή Σπουδών και Μερική Φοίτηση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή σπουδών και τη μερική φοίτηση πατήστε εδώ.

 

Όλα τα σχετικά με τις προπτυχιακές σπουδές έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Η ανάγκη εξειδίκευσης κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και η ραγδαία αύξηση της διαθέσιμης γνώσης στο πεδίο της κτηνιατρικής επιστήμης έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών».
    Η ειδική σελίδα του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη εδώ.
    Ο κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμος στη σελίδα των Κανονισμών.

Όλα τα σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Διδακτορικό δίπλωμα

 

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την σε βάθος κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου και την εκπόνηση πρωτότυπης ή καινοτόμου έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4485/2017.
Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση θεμάτων σχετικώς με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Παν. Θεσσαλίας, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να λάβει χώρα ανά τριετία ή εκτάκτως εφόσον ζητηθεί από ένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται ή τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου με βάση πρόταση σχετικής προς τούτο ορισθείσας επιτροπής. Επί θεμάτων που δεν αναφέρονται στον υπάρχοντα κανονισμό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι στη σελίδα των Κανονισμών.

Το γράφημα της διαδικασίας έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι διαθέσιμο εδώ.

Όλα τα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το σχετικό ΦΕΚ του Κανονισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Ευρωπαϊκές Κτηνιατρικές Ειδικότητες
  • Το Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες (European Board for Veterinary Specialization – EBVS) και το Ευρωπαϊκό Κτηνιατρικό Κολλέγιο Υγείας Υδρόβιων Οργανισμών (European College of Aquatic Animal Health – ECAAH) ως επίσημο κέντρο ειδίκευσης και παρέχει εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή κτηνιατρική ειδικότητα της ‘Υγείας Υδρόβιων Οργανισμών’. Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσης, απονέμεται ο τίτλος DipECAAH.
  • Η Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής του Τμήματος είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες (European Board for Veterinary Specialization – EBVS) και το Ευρωπαϊκό Κτηνιατρικό Κολλέγιο Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών (European College of Small Ruminant Health Management – ECSRHM) ως επίσημο κέντρο ειδίκευσης και παρέχει εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή κτηνιατρική ειδικότητα της ‘Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών’. Ήδη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η ειδίκευση ενός κτηνιάτρου, ο οποίος επέτυχε στις σχετικές εξετάσεις και έλαβε τον τίτλο DipECSRHM, σήμερα δε στο Τμήμα ειδικεύονται τρεις κτηνίατροι.
  • Η Παθολογική Κλινική του Τμήματος είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες (European Board for Veterinary Specialization – EBVS) και το Ευρωπαϊκό Κτηνιατρικό Κτηνιατρικής Δερματολογίας (European College of Veterinary Dermatology – ECVD) ως επίσημο κέντρο ειδίκευσης και παρέχει εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή κτηνιατρική ειδικότητα της ‘Κτηνιατρικής Δερματολογίας’. Με την ολοκλήρωση της ειδίκευσης, απονέμεται ο τίτλος DipECVD, σήμερα δε στο Τμήμα ειδικεύονται δύο κτηνίατροι.