Τομέας Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών

Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας – Ιχθυοπαθολογίας, Μελισσοκομίας και Εφαρμοσμένης Οικολογίας

Τομέας Ασφάλειας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιδημιολογίας

Τομέας Εργαστηριακής Διαγνωστικής