Το Τμήμα

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994.

Το Τμήμα παρέχει Πτυχίο Κτηνιατρικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα και τίτλους μετεκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων σπουδών και την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται το Πτυχίο Κτηνιατρικής, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, από το Τμήμα έχουν αποφοιτήσει συνολικά 566 κτηνίατροι, επιπλέον δε έχουν απονεμηθεί 116 διπλώματα μεταπτυχιακής ειδίκευσης και 51 διδακτορικά διπλώματα.

Σήμερα, στο Τμήμα Κτηνιατρικής υπηρετούν 31 μέλη ΔΕΠ σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Όλοι οι καθηγητές του Τμήματος κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα από πανεπιστήμια της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, εννέα καθηγητές κατέχουν επίσημη Ευρωπαϊκή κτηνιατρική ειδικότητα. Στο Τμήμα είναι εγγεγραμμένοι 537 ενεργοί/γές φοιτητές/φοιτήτριες, 7 μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/σπουδάστριες και 50 υποψήφιοι/ες διδάκτορες.

Το Μάιο 2011 το Τμήμα πέρασε επιτυχώς από την Εξωτερική Αξιολόγηση της ΑΔΙΠ, και έκτοτε η στρατηγική του βασίζεται στη σχετική έκθεση.

Τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση του Τμήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηνιατρικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Μήνυμα Προέδρου Tμήματος 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει συμπληρώσει ήδη περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας. Σε αυτό το διάστημα, με το έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού και των κτηνιάτρων-αποφοίτων του, έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της κτηνιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα και διεθνώς.
Καθήκον όλων των μελών του Τμήματος, προσωπικού και φοιτητών, είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας, η επέκταση του επιτελούμενου έργου και η δημιουργία νέων προοπτικών για την κτηνιατρική επιστήμη και το κτηνιατρικό επάγγελμα.

Καθηγητής Γ.Χ. Φθενάκης
Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής