Όραμα του Τμήματος είναι:

– Η προαγωγή καινοτομίας, η παραγωγή γνώσης με την έρευνα, η μετάδοση της σύγχρονης γνώσης με τη διδασκαλία και η ανάπτυξη στους φοιτητές κριτικής ικανότητας, συνθετικής σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

– Να εξελιχθεί στο κορυφαίο Τμήμα Κτηνιατρικής της χώρας, με έμφαση στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του, την αριστεία και την έρευνα υψηλού επιπέδου.

– Να καταστεί αναγνωρίσιμο στο διεθνή χώρο για την παραγωγή, την αξιοποίηση και τη διάδοση της γνώσης, καθώς και τις συνεργασίες του με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

– Να βελτιώνονται διαρκώς οι δείκτες ποιότητας του Τμήματος, και οι δείκτες του διδακτικού, ερευνητικού και κοινωνικού του έργου.

– Να ενισχυθεί το περιβάλλον κινήτρων και αριστείας για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλής κατάρτισης και την αξιοποίηση ισχυρών ερευνητικών ομάδων. Να αναπτυχθούν στρατηγικές παρακίνησης σε φοιτητές, διδάσκοντες αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους. Να παγιωθούν σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τμήμα Κτηνιατρικής έχει θέσει τους εξής στόχους:

– Υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που να καθιστά επαγγελματικά ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Διεθνή αναγνώριση της πραγματοποιούμενης έρευνας, που να οδηγεί σε ανάπτυξη κλινικών εφαρμογών και σε παρουσίαση καινοτόμου παραγωγής.

– Υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού για την επίτευξη των προσωπικών στόχων στη σταδιοδρομία τους.

– Ισχυρή παρουσία στην κτηνιατρική επιστήμη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.