Περιγράμματα Μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, το  περιεχόμενο του μαθήματος, οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, η μέθοδος αξιολόγησης των φοιτητών και η συνιστώμενη βιβλιογραφία.

 

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

9ο Εξάμηνο

10ο Εξάμηνο