Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήματος Γεωπόνων Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με τίτλο
«Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»

 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» ιδρύθηκε για πρώτη φορά κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1479/27-10-2005/τ.Β΄ και έγινε αναμόρφωση στο ΦΕΚ 2733/13-10-2014/τ.Β΄ και πρόσφατα με το ΦΕΚ 5009/31-12-2019 τ.Β’.

 

Όργανα Π.Μ.Σ. Τμήματος Κτηνιατρικής

Με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής ορίζονται τα ακόλουθα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Α) Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Αθανασοπούλου Φωτεινή – Καθηγήτρια «Ιχθυολογία – Ιχθυοπαθολογία- Ευζωία Υδάτινων Οργανισμών» Τμήματος Κτηνιατρικής

Αναπλ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Παππάς – Αναπληρωτής Καθηγητής – Κτηνιατρική Φαρμακολογία και Τοξικολογία

Β) Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
1) Αθανασοπούλου Φωτεινή ( Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
2) Κουτουλής Κ, (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
3) Παππάς Ιωάννης, (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
4) Πανταζής Παναγιώτης (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
5) Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής (Παν. Ιωαννινων)
6) Ναθαναηλίδης Κοσμάς, (Παν. Ιωαννινων)
7) Τζώρα Αθηνα ( Παν. Ιωαννινων )
& Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές

Συντονιστική Επιτροπή
1. Αθανασοπούλου Φωτεινή
2. Παππάς Ιωάννης
3. Κουτουλής Κων/νος
4. Ναθαναηλίδης Κοσμάς
5. Σκούφος Ιωάννης

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Ιχθυοκομίας -Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου, άρχισε αρχικά να λειτουργεί το 2006 (αρ. 56405/Β7/1479/27-10-2005)  και από το 2015 με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής) του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με την αριθ. 159944/Β7/2733/13-10-2014  υπουργική απόφαση.

2006-2008:  36 φοιτητές, 6 /13κτηνιατροι από τη σχετική κατεύθυνση Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

2008-2010 : 40 φοιτητές, 8 /15κτηνιατροι από τη σχετική κατεύθυνση Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

2010-2012:  36 φοιτητές, 13 /15κτηνιατροι από τη σχετική κατεύθυνση Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

2012-2014:  13 φοιτητές, 10 /13κτηνιατροι από τη σχετική κατεύθυνση Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

2014-2016:  10 φοιτητές, 6 /10  κτηνίατροι από την κατευθυνση «Υδατοκαλλιέργειες» (έγινε μόνον μια κατεύθυνση)

2020-2022 (τρέχον ΠΜΣ): 18 φοιτητές

Στην 6η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 16-04-2018 (Θέμα 1ο), εγκρίθηκε το Ειδικό Πρωτόκολλο της συνεργασίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής) στο πλαίσιο του Διιδρυματικού ΠΜΣ. Στις 17 Απριλίου 2018 (με το Αρ. Πρωτ. 702) υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κτηνιατρικής του Παν. Θεσσαλίας ο φάκελος με όλο το απαραίτητο υλικό στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Παν. Θεσσαλίας για έγκριση. Με το Αρ. πρ. 99855/Ζ1/18-06-2018  έγινε η ενημέρωση της Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με το ΦΕΚ 4464/8-10-2018 (τ. Β΄), δημοσιεύτηκε η Απόφαση της Συγκλήτου, που αφορούσε στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.  «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών». Στις 9 Οκτωβρίου 2018 αναρτήθηκε η ανακοίνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που αφορούσε την παράταση της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, με τελική ημερομηνία υποβολής στις 1/12/2018. Στις 15-1-19 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη  με τους φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση και προγραμματίστηκε η έναρξη των μαθημάτων για τις 29 Μαρτίου 2019.

Επειδή όμως στις 1/10/2018 πραγματοποιήθηκε η ένταξη του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απαιτήθηκε στις 12/4/2019 να γίνει κατάθεση όλων των δικαιολογητικών του ΠΜΣ στο Υπ. Παιδείας για επανίδρυση του Μεταπτυχιακού το οποίο πλέον λειτουργεί  από το Οκτώβριο 2020 με βάση το ΦΕΚ 5009/31-12-2019 τ.Β’

 

Από το 2006-2010:

  • Έχουν δημοσιευθεί συνολικά 23 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (7 σε ελληνικά, 16 σε διεθνή)
  • Εργασίες σε συνέδρια: Συνολικά 36 εργασίες ( 15 σε διεθνή, 21 σε Ελληνικά)
  • 2 βιβλία και σημειώσεις

 

Από το 2010-2020:

  • Έχουν δημοσιευθεί συνολικά 9 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (όλες σε διεθνή)
  • Εργασίες σε συνέδρια: Συνολικά 22 εργασίες ( 9 σε διεθνή, 22 σε Ελληνικά)

 

Πρόγραμμα Σπουδών και Κατανομή Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS  ορίζονται ως εξής:

1ο  Εξάμηνο Σπουδών (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης) Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
Υδάτινο περιβάλλον Α 4
Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων  οργανισμών Α 3
Συστήματα Υδατοκ/γειών Α 4
Αναπαραγωγή & Γενετική Α 2
Γενικές αρχές  Ιχθυοπαθολογίας & Διαγνωστικής Α 3
 Μεσογειακή Διατροφή Α 4
Διασφάλιση & Διαχείριση ποιότητας στις υδατοκ/γειες – συστήματα HACCP Α 2
Eιδικές διαλέξεις / εφαρμοσμένη στατιστική Α 3
Βιβλιογραφική εργασία Α 5
ΣΥΝΟΛΟ  Α 30

 

«Εξειδίκευση: Υδατοκαλλιέργειες»:

2ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                                Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Σχεδιασμός μονάδων εκτροφής Β 3
 Σχεδιασμός εκκολαπτηρίων Β 3
Διαχείριση γεννητόρων & Γενετική Β 2
Αρχές Διατροφής ζωικών οργανισμών Β 5
Διαχείριση λιμνοθαλασσών Β 3
Εφαρμοσμένη Διατροφή Β 5
Εργαστηριακή άσκηση / εκπαιδευτικές επισκέψεις Β 9
ΣΥΝΟΛΟ Β 30

 

3ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                                  Σύνολο ECTS:30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Διαχείριση  μονάδων υδατοκ/γειών Γ 4
Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκ/γειών Γ 4
 Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 7
Ερευνητική εργασία Γ 15
ΣΥΝΟΛΟ Γ 30

 

«Εξειδίκευση: Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»:

2ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                                  Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων I (Μικροβιολογία) Β 5
Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων II (Παρασιτικά νοσήματα) Β 4
Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων III (Iοί, Ρικέτσιες & Χλαμύδιες),  Νοσήματα οφειλόμενα σε μη μολυσματικά αίτια Β 4
Βασικές αρχές Ανοσολογίας Ιχθύων Β 4
Βασικές αρχές Παθολογικής Ανατομικής Β 3
Παθολογική Ανατομική Υδρόβιων Οργανισμών Β 3
Ειδικές διαλέξεις / σεμινάρια /πρακτική ασκηση Β 7
ΣΥΝΟΛΟ Β 30

 

3ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                                  Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
Αρχές Φαρμακολογίας  & Θεραπευτικής Γ 3
Πρόληψη, Θεραπεία & Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Γ 3
Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων  & προϊόντων υδατ/γειας Γ 3
Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 6
Ερευνητική εργασία & εξάσκηση σε προχωρημένες εργαστηριακές τεχνικές Γ 15
ΣΥΝΟΛΟ Γ 30

 

4ο  Εξάμηνο Σπουδών                                                                                   Σύνολο ECTS: 30

Διπλωματική Εργασία  Δ 30

 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να δείτε στις δύο ακόλουθες παρουσιάσεις:

Laboratory of Icthyology and Fish Diseases

MSc in “Aquaculture” and “Aquatic Animal Health”

 

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. από την Α.ΔΙ.Π.

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. από την Α.ΔΙ.Π. έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 και ήταν θετική. Ιδιαίτερα θετικά σχόλια αποδόθηκαν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος, σε ό,τι αφορά τον τομέα ενδιαφέροντος, τον αριθμό αποφοίτων και την προσφορά στην έρευνα μέσω των πρωτότυπων διπλωματικών εργασιών των αποφοίτων του προγράμματος.

Η Αξιολόγηση του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη εδώ.