ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

Προκήρυξη